ويژه نامه

 


 

ويژه نامه اولین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران
6و7 بهمن 1383- شماره1

 


 

ويژه نامه اولین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران
6و7 بهمن 1383- شماره2

 


 

ويژه سومين کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران
سال اول - شماره اول- خردادماه 1385

 


ويژه سومين کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران
سال اول - شماره دوم- آبان ماه 1385

 

 

 

 


ويژه چهارمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران
سال اول - شماره دوم- مرداد و شهریورماه 1386

 

 

 

 


ويژه پنجمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران
سال دوم - شماره چهارم- تیرماه 1387

 

 

 

 


شارا/ نشریه داخلی ويژه اعضای موسسه کارگزار روابط عمومی
سال اول- شماره اول- آبانماه 1388

 

 

 

 


روابط عمومی2/ ويژه اولین همایش بین المللی روابط عمومی2
سال اول- شماره اول- فروردین ماه 1388

 

 

 

 


روابط عمومی2/ ويژه اولین همایش بین المللی روابط عمومی2
سال اول- شماره دوم- فروردین ماه 1388

 

 

 

 


شارا/ ششمين کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران
سال اول- شماره دوم- مرداد ماه 1389

 

 

 

 


شارا/ ششمين کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران
سال اول- شماره سوم- مهرماه 1389

 

 

 

 


ويژه نامه دوره بين المللي آموزش روابط عمومي در مالزي
اول دسامبر 2008

 

 

 

 


 

 فصلنامه کارگزار روابط عمومی

شماره 23-22

 

 

 

 

 

 

 

 


 

فصلنامه کارگزار روابط عمومی

شماره 22-21

 

 

 

 

 

 


 

 

فصلنامه کارگزار روابط عمومی

شماره 25-
1390

 

 

 

 

 


فصلنامه کارگزار روابط عمومی

شماره 34-
1393

 

 

 

 


   

فصلنامه کارگزار روابط عمومی

شماره 37-1394

 

 

 

 


   
4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199

 فصلنامه کارگزار روابط عمومی

شماره 41-1395

 

 

 

 

 


   
   


.