منشور خلاقیت و نوآوری در روابط عمومی

روابط عمومی خلاق یک راه بسیار موثر برای جلب توجه، پشتیبانی و توسعه همکاری و مشارکت مردم برای یک مسئله و موضوع و دوباره نگاه کردن و در نهایت تولید رضایت است.


بروز و ظهور نوآوری مستلزم ساختار خلاق، محيط خلاق، مدیر روابط عمومی خلاق و شاغلان خلاق است که مشوق و ترغيب كننده كاوش و پوييدن انديشه هاي جديد و روشهاي نوين براي اداره امور و فعالیت ها نیز هست.


یک ویژگی مهم روابط عمومی خلاق، انعطاف پذيري در رويارويي با بحرانهاي ناشي از فعالیتهای تخصصی و ارتباطی است. روابط عمومی هایی که داراي ساختار غير قابل انعطاف هستند مرتب از خلاقیت و نوآوری دور و مانع بروز و شكوفايي نوآفرینی و ایده پردازی مي شوند.


جامعه روابط عمومی ایران با آگاهي از نقش منحصر به ‌فرد خويش، در راستای جلب رضایت و ارایه خدمات کمی و کیفی به مردم که منطبق بر نیازها و خواسته های آنها باشد با خود عهد بسته است تحقق سه اصل خلاقيت، نو آوري و تمایز را سرلوحه مجموعه فعاليتهاي خود قرار داده و متعهد مي‎ شود كه بر اصول زیر هم پیمان و استوار خواهند بود:


1- خلاقیت، یک موهبت الهی است که همچون موهبت های دیگر الهی می تواند در صورت بکارگیری فعال و مناسب، در پیشرفت انسان به سوی خیر و کمال تاثیر بسزایی داشته باشد.
2- خلاقیت، یک پدیده تکاملی است که ریشه در ذات انسان داشته اما می تواند با آموزش و پرورش مورد توسعه قرار گیرد.


3- خلاقیت و نوآوری، نوعی فهم عمیق نسبت به موقعیت، شرایط، برنامه ریزی و تاثیرگذاری برای حل مساله است. بنابراین، می تواند در پیشبرد اهداف هر سازمان تاثیرات زیادی داشته باشد.


4- حمایت از پدیده خلاقیت و نوآوری در هر سازمان باید تبدیل به یک هویت ساختاری، رفتاری، اخلاقی، و مدیریتی گردد.


5- دوری از دیوانسالاری غیر موثر، تعیین مساحتی از آزادی و اختیار برای فعالیت های خلاق، زمینه سازی لازم برای گسترش خلاقیت، دادن امکانات کافی برای عملیات خلاقانه، یک ضرورت جدی برای پیشرفت هر سازمان می باشد.


6- مدیریت خلاق و نوآورانه، نیازمند مدیران و کارگزاران خلاق و نوآور است. بنابراین، ایجاد فضای کافی و موثر برای تحقق خلاقیت و نوآوری، بیانگر مدیریت خلاق، توانمند و توسعه محور می باشد.


7- ساختارشکنی برای ایجاد ساختارهای مناسب، اگرچه نمودی مهم از خلاقیت و نوآوری است، اما نباید منجر به تغییر هویتی، فرهنگی و فکری سازمان گردد.


8- دست آوردهای خلاقیت بدون عرضه کردن نوآورانه که در شیوه مناسب تعامل با مشتریان و ارتباطگران مختلف تجلی می یابد، نمی تواند تاثیر لازم در پیشرفت سازمان و فعال سازی ارتباط با مخاطبان آن داشته باشد.


9- توسعه خلاقیت و نوآوری در کشور، نیازمند فهم جدی کلیه سازمان ها اعم از دولتی و غیر دولتی نسبت به این پدیده مهم بوده که با حمایت فکری، زمینه سازی فرهنگی، تقویت اجرایی، مشارکت جمعی، و برنامه ریزی موثر می تواند به یک جریان ملی در توسعه کشور تبدیل شود.


10- روابط عمومی های خلاق و نوآور، مرکزی برای گسترش مداوم رویکردهای جدید در بازنمایی فعالیت ها، نقادی مستمر در ارزیابی اقدامات و تبدیل غیر ممکن به ممکن در جهت پیشبرد اهداف سازمان و تصحیح مداوم اشتباهات و تبدیل آنها به فرصت هایی برای جهش سازمان و تحقق اهداف مورد نظر در راستای خدمت به مردم است.

دبیرخانه کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران
19 آذر 1395