دانلود کنفرانس در مانیتورینگ رسانه ای
(گزارش توصیفی حجم اخبار منتشر شده با موضوع"چهاردهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران" در منابع گوناگون خبری)

 

گزارش دوم