کاربرگ پيشنهاد کارگاه آموزشی


کنفرانس روابط عمومی در نظر دارد به منظور تبادل تجربيات ارتقا سطح دانش تخصصی شرکت کنندگان اقدام به برگزاری تعدادی کارگاه آموزشی در زمینه های مرتبط با  محور های کنفرانس نماید. لذا از متخصصان دعوت به عمل می آید اهداف و مشخصات کارگاه آموزشی پيشنهادی خود را در فرم پيشنهاد کارگاه وارد نمايند و آن را از طریق نشانی الکترونیکی: KARGOZAR80@YAHOO.COM  ارسال کنند. پيشنهادات واصله در کمیته برگزاری کنفرانس بررسی خواهد شد و نتيجه منعکس خواهد شد.

 
عنوان کارگاه پيشنهادی:

 مشخصات ارائه دهندگان:
 

نام ارائه دهنده

نام سازمان وابسته

تخصص

آخرين مدرک تحصيلی

شماره تماس و نشانی ايميل


 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه سوابق علمی و اجرايی ارائه دهندگان:

 

 

 

چکيده :

 

 

 

شرح موضوع کارگاه پيشنهادی :

 

 

 

مخاطبين کارگاه:

 

 

 

 

مدت زمان برگزاری کارگاه:

 

 

 

 

حداکثر تعداد مخاطبان در يک جلسه: