عناوین کارگاه های آموزشی

 

####### کارگاه روابط عمومی خلاق و انتقال از روابط عمومی قدیم به جدید: ضرورت اصلاحات بنیادین
دکتر سعید رضا عاملی – استاد گروه ارتباطات و مطالعات آمریکای دانشگاه تهران

 

- سرفصل ها

- بیوگرافی

 

####### چگونگی توسعه خلاقیت های کارآمد در روابط عمومی
دکتر حسن بشیر - استاد دانشگاه امام صادق (ع)

 

- سرفصل ها

- بیوگرافی