مقالات برتر

یازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران ( 27 مهرماه 1393)
 - "رسانه های جدید و توانمندسازی اجتماعی و سیاسی" تالیف رضا برهان دانشجوی دکترای جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
- "رسانه های جدید و مدیریت بحزان" تالیف مشترک دکتر رحمان سعیدی و پگاه سعیدی کارشناس ارشد مدیریت

سیزدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران (19 دی ماه 1395)
- "تاثیر رسانه های نوین در تولید محتوا و انتقال پیام روابط عمومی" تالیف سیدحسین قوامی کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی
- "نقش رسانه های اجتماعی در کارآفرینی سازمانی روابط عمومی" تالیف مشترک دکتر غلام حسین حسینی نیا عضو هیات علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، حسین مهری و محمد حسن ترابی دانشجویان دکتری کارآفرینی
- "روابط عمومی دانش محور و گرافیک اطلاع رسان" تالیف محمد جواد محسن زاده دانشجوی دکترای فرهنگ و ارتباطات


مقالات برگزیده سیزدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران جهت چاپ در کتاب مجموعه مقالات
- "نقش روابط عمومی ها در جوامع دانش محور" تالیف سمیه آقایان دانشجوی دکترای مدیریت رسانه

- "رابطه روابط عمومی و مشتری مداری بر بهره وری سازمانی از دیدگاه کارمندان" تالیف مهندس محسن معظمی گودرزی

- "بررسی تاثیر روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در افزایش سرمایه اجتماعی کارکنان، تالیف بهروز تقی محب

 

چهاردهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران (19 آذرماه 1396)
- "نقش رسانه در ترویج فرهنگ خلاقیت و نوآوری" تالیف لیلا سپاسگزار دانشجوی دکتری رشته علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی

- "ایده خلاق و ارایه یک الگوی کاربردی: بایسته ها و ساز و کارهای جریان سازی خبری در روابط عمومی" تالیف افشین محمدی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

- "سنتز پژوهی نقش رسانه در هویت ملی" تالیف منصور شیخ الاسلامی کندلوس دانشجوی دکتری رشته علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی

- "بررسی چالش ها و موانع الکترونیزه شدن روابط عمومی ها در ایران" تالیف نصراله مؤتمن دانشجوی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات