مقالات برتر

یازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران
 - "رسانه های جدید و توانمندسازی اجتماعی و سیاسی" تالیف رضا برهان دانشجوی دکترای جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
- "رسانه های جدید و مدیریت بحزان" تالیف مشترک دکتر رحمان سعیدی و پگاه سعیدی کارشناس ارشد مدیریت

سیزدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران
- "تاثیر رسانه های نوین در تولید محتوا و انتقال پیام روابط عمومی" تالیف سیدحسین قوامی کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی
- "نقش رسانه های اجتماعی در کارآفرینی سازمانی روابط عمومی" تالیف مشترک دکتر غلام حسین حسینی نیا عضو هیات علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، حسین مهری و محمد حسن ترابی دانشجویان دکتری کارآفرینی
- "روابط عمومی دانش محور و گرافیک اطلاع رسان" تالیف محمد جواد محسن زاده دانشجوی دکترای فرهنگ و ارتباطات


مقالات برگزیده سیزدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران جهت چاپ در کتاب مجموعه مقالات
- "نقش روابط عمومی ها در جوامع دانش محور" تالیف سمیه آقایان دانشجوی دکترای مدیریت رسانه

- "رابطه روابط عمومی و مشتری مداری بر بهره وری سازمانی از دیدگاه کارمندان" تالیف مهندس محسن معظمی گودرزی

- "بررسی تاثیر روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در افزایش سرمایه اجتماعی کارکنان، تالیف بهروز تقی محب