شیوه نامه تهيه مقالات


  اين کنفرانس که با حضور سخنرانان کليدي انجام مي شود، به شرکت کنندگان اين فرصت را مي دهد تا از يک رويداد الهام بخش و تعاملي به منظور افزايش مهارت هاي خود استفاده کنند.
 

 

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199