فراخوان ارایه موضوعات و محورهای کنفرانس


تولید علم در حوزه روابط عمومی به کندی انجام می شود و همین امر، ارایه موضوعات جدید و ایجاد تمایز نسبت به کنفرانس های قبلی که تلاش همیشگی دبیرخانه دائمی کنفرانس روابط عمومی است را با مشکل مواجه می سازد.


کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران متعلق به همه علاقمندان این حوزه بوده لذا دبیرخانه کنفرانس از دریافت دیدگاه های صاحبنظران در خصوص موضوعات محتوایی و محورهای اصلی قابل طرح در کنفرانس استقبال می کند.


لذا خواهشمند است پیشنهادات و نظرات تان را به
نشانی الکترونیکی: KARGOZAR80@YAHOO.COM ارسال فرمایید.