سحنرانی های
دهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران
24-23 دی ماه 1392
 

روابط عمومی یکپارچه فراگیرو یکپارچگی همه ظرفیت های اجتماعی و اقتصادی بازار

پروفسور سعید رضا عاملی
دانشگاه تهران – گروه ارتباطات

جمع بندی کنفرانس:  پیام را ذهن مخاطب می‌سازد
دکتر حسن بشير دبیر کمیته علمی کنفرانس و دانشيار دانشگاه امام صادق (ع)