جناب آقای دکتر محمد مهدی مظاهری ریاست محترم کنفرانس و رییس منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامی
جناب آقای دکتر حسن بشير دبير محترم کميته علمی و عضو هيات علمی دانشگاه امام صادق (ع)

 

اعضاء کميته علمی(بر اساس حروف الفبا)

جناب آقای دکترعلیرضا ابوالفضلی نماينده و رييس محترم شعبه دانشگاه دارالحکمه کانادا در ایران

جناب آقای دکتر شهاب اکبريان عضو محترم هيات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

سرکار خانم دکترمهدخت بروجردی عضو هيات علمی دانشگاه علامه طباطبايی

جناب آقای دکتر محسن بنی هاشمی رييس محترم گروه ارتباطات دانشگاه صدا و سیما

جناب آقای دکتر علی اکبرجلالی عضو محترم هيات علمی دانشگاه علم و صنعت ايران و پدر علم فناوری اطلاعات ايران

جناب آقای دکتر علی دارابی معاون محترم سيمای جمهوری اسلامی ايران

جناب آقای دکتر بابک دربيکی مشاور محترم وزير و رييس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

جناب آقای دکترعلیرضا دهقان عضو محترم هیات علمی دانشگاه تهران

جناب آقای دکترمحمد روشن ریاست محترم دانشگاه سوره

جناب آقای دکتر طاهرروشندل اربطانی عضو محترم هيات علمی دانشگاه تهران

جناب آقای دکتر سيد احمد زرهانی معاون محترم آموزشی و پژوهشی دانشگاه مذاهب اسلامی

جناب آقای دکتر محمد سلطانی فر عضو محترم هيات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

جناب آقای دکتر رحمان سعیدی رییس محترم گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

جناب آقای دکتر محمد حسين صوفی معاون محترم صدای جمهوری اسلامی ايران
جناب آقای دکتر سیدوحید عقیلی عضو محترم هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

جناب آقای دکتر محمد مهدی فرقانی عضو محترم هيات علمی دانشگاه علامه طباطبايی

جناب آقای دکتر علی اکبرفرهنگی عضو محترم هيات علمی دانشگاه تهران و پدر مديريت رسانه ايران

جناب آقای  دکتر اسماعیل  قدیمی عضو محترم هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

جناب آقای دکتر هادی کمرئی رييس محترم انجمن متخصصان روابط عمومی

جناب آقای دکتر مسعود کوثری عضو محترم هيات علمی دانشگاه تهران

جناب آقای دکتر علی اصغر کیا معاون محترم پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی 

جناب آقای استاد محمود مختاريان استاد پيشکسوت روزنامه نگاری و مدرس روابط عمومی

جناب آقای دکتر امیدعلی مسعودی رييس محترم گروه ارتباطات دانشگاه سوره

رییس واحد علوم تحقیقات اصفهان و مشاور عالی وزير محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

جناب آقای دکتر داود نعمتی انارکی عضو محترم هيات علمی دانشگاه صدا و سيمای ج.ا.ا

جناب آقای دکتر سيد رضا نقيب السادات عضو محترم هيات علمی دانشگاه علامه طباطبايی