گواهي نامه بین المللی کنفرانس

 

با توجه به اعتبار و جايگاه اين کنفرانس به شرکت کنندگاني که در کنفرانس حضور کامل داشته باشند، گواهي نامه انجمن بین المللی روابط عمومی، اتحادیه روابط عمومی آسیا و انجمن جهانی کارگزاران مسلمان روابط عمومی اعطاء مي شود.