مزایای عضویت حقوقی
1. عضويت دائمی روابط عمومی سازمان در دبيرخانه دائمی کنفرانس بين المللی روابط عمومی ايران (ICPR)
2. 20 درصد تخفیف شرکت در کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران در همان سال
3. عضویت 3 نفر از پرسنل روابط عمومی به صورت رایگان در موسسه کارگزار روابط عمومی (KPRI)
4. ارائه رایگان دو جلد از کتاب های منتشر شده موسسه در طول سال
5. امکان معرفی طرح های شرکت/ سازمان عضو به جشنواره های حرفه ای موسسه

6. اعطای لوح عضویت حقوقی موسسه
7. درج بنر سازمان / شرکت در وب سايت کنفرانس بين المللی ايران (ICPR) به مدت يکسال

8. دریافت رایگان چهارشماره فصلنامه "کارگزار روابط عمومی" در طول سال

مزایای عضویت حقیقی
1. شرکت در گردهمایی ها و کنفرانس ها موسسه با 20 درصد
تخفیف
2. دریافت رایگان چهارشماره فصلنامه "کارگزار روابط عمومی" در طول سال
3. دریافت رایگان دو جلد کتاب از انتشارات جدید کارگزار روابط عمومی در طول سال
4. دریافت اخبار مرتبط با کنفرانس ها و دوره های آموزشی مورد نیاز از طریق پست الکترونیک و کانل شارا به نشانی
 https://telegram.me/sharaPR

5. صدور کارت عضویت