پادکست: مراسم افتتتاحیه دومین کنگره جهانی کارگزاران مسلمان روابط عمومی-1391
 

تیزر: سومین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران-1385