جايزه ترويج روابط عمومی

به منظور تقدير از تلاش های نمايندگان استانی کنفرانس بين المللی روابط عمومی ايران، «جايزه ترويج روابط عمومی» به سه نماينده فعال واجد شرايط در استان های کشور اهداء می شود.
بنا به اعلام دبيرخانه دايمي کنفرانس اين جوايز در «مراسم شام جايزه ترويج روابط عمومی» و همزمان با برگزاری کنفرانس بين المللی روابط عمومی ايران به نمايندگانی که بيشترين تعداد مخاطبان را جذب کرده و با اطلاع رسانی از طريق بروشور؛ جزوات اطلاع رسانی و ساير بسته های اطلاعاتی زمينه حضور آنان را در کنفرانس فراهم کرده باشند و ضمن هماهنگی با نشريات محلی و صدا و سيما نسبت به درج فراخوان کنفرانس؛ اطلاعيه ها؛ اخبار؛ گزارش ها و گفتگو اقدام کرده باشند، اهداء خواهد شد.
ضمنا ارايه گزارش های منظم از فعاليت های در دست اجرا و بررسی و ارجاع نظرات، پيشنهادات و انتقادات مخاطبان کنفرانس در استان ها از امتياز برخوردار خواهد بود.
نمايندگان رسمی کنفرانس در استان ها از تاريخ 30 مهر ماه فرصت دارند تا کليه مستندات خود را در بخش های فوق به دبيرخانه کنفرانس اعلام نمايند