وظايف نمايندگان

۱- جذب ثبت نام کنندگان
۲- اطلاع رسانی از طريق بروشور، جزوات اطلاع رسانی و ساير اقلام ارسالی
۳- هماهنگی با نشريات استانی جهت درج فراخوان کنفرانس، اطلاعيه ها، اخبار، گزارش ها، گفت و گوها، مقالات و ساير موارد
۴- جذب اسپانسر و ساير خدمات تبليغاتی در حوزه نمايندگی بر اساس طرح جانمايی تبليغات کنفرانس
۵- هماهنگی با مسوولان روابط عمومی، سياسی و اجتماعی جهت جلب حمايت و حضور در کنفرانس
6- بررسی راه های وصول انتقادات و پيشنهادات و ارجاع آن به دبيرخانه کنفرانس
7- استفاده بهينه از پتانسيل های بالقوه و بالفعل استان در جهت برگزاری باشکوه کنفرانس

دبيرخانه کنفرانس بين المللی روابط عمومی ايران