News
راهنمای روابط عمومی و مهارت های ارتباطی
۱۹ / ۸ / ۱۳۹۰

راهنمای روابط عمومی و مهارت های ارتباطی برای روسای سازمان ها و مدیران عامل شرکت ها

نویسنده: ویلیام جی. هولستین

اقتباس و ترجمه: هادی کمرئی

ناشر: موسسه کارگزار روابط عمومی

شمارگان: 3000 جلد

چاپ اول: 1390

این کتاب ویژه روسای سازمان ها و مدیران عامل شرکت ها که در راس هرم مدیریتی قرار دارند تهیه و تنظیم شده است. در این کتاب به شکل هنرمندانه ای در پنج بخش اصلی، اهمیت نقش روابط عمومی و مهارت های ارتباطی بازخوانی و بازآموزی شده است تا به مدیران ارشد سازمان ها و شرکت ها گوشزد شود که روابط عمومی و وظایف مربوط به آن نقش اساسی در برنامه ها و موفقیت های هر شرکت و سازمانی را دارند.

 اشتباه کدام بود؟، گنجاندن ارتباطات در برنامه شرکتی، تهاجمی باشید و پیام بفرستید، پذیرش رسانه جدید، نتیجه گیری و پرسش های عملی از بخش های اصلی کتاب راهنمای روابط عمومی و مهارت های ارتباطی برای روسای سازمان ها و مدیران عامل شرکت هاست که در 61 صفحه به طور موجز و مختصر و مفید در اختیار جامعه روابط عمومی کشور قرار گرفته است.