News
سید شهاب سید محسنی مدرس روابط عمومی و روزنامه نگاری روابط عمومی ها و رسانه ها نیازمند ارتباط با یکدیگر هستند
۷ / ۸ / ۱۳۹۰

سید شهاب سید محسنی مدرس روابط عمومی و روزنامه نگاری

روابط عمومی ها و رسانه ها نیازمند ارتباط با یکدیگر هستند

 

سید شهاب سید محسنی مدرس روابط عمومی و روزنامه نگاری گفت: نگاه صحیح و نحوه برقراری ارتباط میان روابط عمومی و رسانه ها که نیازمند ارتباط با یکدیگر هستند، در تحقق اهداف و ماموریت های هر دو کانون نظام اطلاع رسانی لازم است.

به گزارش ستاد خبری هفتمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران، سید شهاب سید محسنی از سخنرانان کنفرانس هفتم و عضو هیئت داوران جشنواره روابط عمومی های برتر  کشور، ضمن بیان این مطلب افزود: بدون اغراق اکثر قضاوت ها و برداشت هایی که از عملکرد سازمان ها در سطح افکار عمومی متجلی است، ناشی از اخبار و تصاویری است که رسانه ها از یک سازمان و موسسه ترسیم و انتشار داده اند.

وی با تاکید بر این که رسانه ها از مهم ترین منابع کسب خبر و اطلاعات محسوب می شوند خاطرنشان کرد: «حتی اگر سازمانی بخواهد از ارتباط با رسانه ها پرهیز کند عملا میسر نیست چرا که سازمان ها به ابزاری موثر نظیر رسانه ها نیاز دارند و از سوی دیگر رسانه ها نیز به محتوای تولیدی روابط عمومی ها برای ایفای کارکردهای مشترک خود به روابط عمومی ها نیاز دارند.»

سید شهاب سید محسنی پاسخ روابط عمومی ها به این سوال را که اجرای تکنیک های رسانه ای در یک روابط عمومی تا چه حد بر روی مخاطبان هدف سازمان، اثربخش بوده است، نشان دهنده موفقیت یا عدم موفقیت روابط رسانه ای سازمان قلمداد کرد و گفت: «تغییر نگرش و رفتار منطبق با خواست و اهداف سازمان پس از برقراری ارتباط رسانه ای، مورد ارزیابی قرار می گیرد تا اثربخش بودن روابط رسانه ای به شکل ملموس مشخص شود.»

 

ستاد خبری کنفرانس