News
دبیر کمیته علمی هفتمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران کنفرانس هفتم در حوزه مسایل کاربردی مورد نیاز روابط عمومی ها گام برداشته است
۷ / ۸ / ۱۳۹۰

دبیر کمیته علمی هفتمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران

کنفرانس هفتم در حوزه مسایل کاربردی مورد نیاز روابط عمومی ها گام برداشته است

 

دکتر «حسن بشیر» دبیر کمیته علمی هفتمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران برنامه ریزی و حرکت کمیته علمی را با هدف پرداختن به مسایل کاربردی مورد نیاز روابط عمومی عنوان کرد.

به گزارش ستاد خبری هفتمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران، دکتر حسن بشیر مدیر گروه ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع) ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: کمیته علمی هفتمین کنفرانس با تحولات خوبی روبرو شده است و در این کنفرانس، علاوه بر حضور مطرح ترین دانشگاه های کشور، شاهد اعضای جدیدی از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و نیز همکاری انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات هستیم.

دبیر کمیته علمی هفتمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران با اشاره به موضوع کنفرانس هفتم گفت: ارایه راهکارهای عملی و دستیابی به شیوه های برقراری روابط رسانه ای تعامل محور از رویکردهای اصلی کنفرانس هفتم است.

وی افزود: روابط میان رسانه ها و روابط عمومی همواره دچار نوعی سردرگمی و حاکمیت فضای رقابتی بود و کنفرانس می کوشد تا تعامل و همکاری و راه های رسیدن به آن را میان دو نهاد مهم جامعه تبیین و تشریح کند.

دکتر بشیر از انتشار دوفصلنامه روابط عمومی الکترونیک خبر داد و در این باره گفت: انتشار دوفصلنامه روابط عمومی الکترونیک که در کنفرانس سال گذشته قول آن داده شده، در این کنفرانس تحقق یافته و تلاش کمیته علمی بر این مبنا قرار گرفت که این دوفصلنامه را به نشریه ای علمی- ترویجی تبدیل کند.

وی همچنین انتشار کتاب مجموعه مقالات جدید که حاوی آخرین تولیدات علمی در حوزه روابط عمومی است را از دیگر برنامه های کمیته علمی هفتمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران برشمرد و خاطرنشان کرد: گسترش نهادهای علمی با سایر اندیشمندان این حوزه در سطح دانشگاه ها و مراکز علمی کشور از اهداف دیگر کمیته علمی است.

ستاد خبری کنفرانس