News
کتاب "تکریم ارباب رجوع" منتشر شد
۲۵ / ۷ / ۱۳۹۷

شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- کتاب "تکریم ارباب رجوع" تالیف سعید معادی در 80 صفحه توسط انتشارات کارگزار روابط عمومی و با مشارکت و حمایت روابط عمومی بانک صادرات ایران منتشر شد.

 

در بخشی از مقدمه این کتاب آمده است:  

تکریم بر اساس یک رابطه ایجاد شده و بر مبنای حق و عدالت می‏ تواند از سوی فرد نسبت به گروه و یا از سوی گروه نسبت به فرد و یا این که از جانب گروهی در حق گروهی دیگر باشد که می ‏توان آن را در همه عرصه ‏های فردی و اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و دینی، جلوه‏ هایی از آن را مشاهده کرد، که جزیی ‏ترین شکل آن نگاه ساده و محبت ‏آمیزی است که بین طرفین در ارتباطات چهره به چهره رد و بدل می‏ شود و بیان کلمات صحیح و مودبانه ‏ای است که افراد در ارتباط و رو در رو با همدیگر اظهار می ‏دارند و تا رفتار و حرکات احترام ‏آمیز و انجام وظایف و تعهداتی است که بر عهده افراد گذاشته شده و می ‏باید کامل، بی ‏نقص، بجا، درست و صحیح انجام گیرد و شکل متعالی آن انجام کارهایی است که افراد علاوه بر وظایف تعریف شده و تعیین شده تا سر حد جان و بالاتر از آن بنا بر اعتقادات شخصی، دینی و انسانی در حق دیگران بجا می ‏آورند، که از آن به عنوان ایثار و از خود گذشتگی تعبیر می‏ گردد.


اما آن چه که مهم است اینکه باید بدانیم اساس تکریم بر مبنای حق و عدالت است که اجرای آن به عنوان الزام بر عهده طرفین قرار داده می‏ شود. نوع الزام و تعهد آن گاهی در قوانین الهی و شرعی و گاه به صورت قوانین مدنی و اجتماعی و گاهی در شکل عرف و قرارداد‏های طرفینی بروز می ‏نماید.

تلفن های پخش: 88617576 و 88617577
 

فهرست مطالب
پیشگفتـار
مقدمه
جنبه ‏های مختلف تکریم 
تکریم ارباب رجوع از منظر نهج ‏البلاغه
حق و عدالت، مبنای تکریم 
عوامل مؤثر در اجرای تکریم 

الف- منابع انسانی 
ب- شرایط محیطی و تأمین نیازهای معیشتی 
نظارت 
روش ‏های تکریم ارباب رجوع در نظام‏های اداری عصر حاضر 
درون‏ سازمانی 
1- بهره ‏گیری از آموزش و نیروی انسانی در سازمان 
2- توجه به جنبه های رفاهی پرسنل 
3- نظرسنجی 
4- ارتباطات درون‏ سازمانی 
5- برگزاری سمینارهای داخلی 
6- انتشار نشریه داخلی 
7- توجه به عوامل انگیزشی پرسنل 
8- کاستن عوامل زیان‏بخش و بازدارنده 
9- توجه به عوامل محیطی به عنوان عامل مؤثر در جلب رضایت مشتریان 
روابط برون‏ سازمانی 
1- اطلاع‏ رسانی و تبلیغات 
2- ارتباطات مردمی 
نتیجه‌گیری