News
کارگاه آموزشی چگونگی توسعه خلاقیت های کارآمد در روابط عمومی
۲۹ / ۷ / ۱۳۹۶

کارگاه آموزشی چگونگی توسعه خلاقیت های کارآمد در روابط عمومی
دکتر حسن بشیر استاد دانشگاه امام صادق (ع)

 

هدف
این کارگاه با هدف تبیین گام های اساسی در آشنایی با روابط عمومی خلاق و چگونگی توسعه خلاقیت های کارآمد در روابط عمومی طراحی شده است.

 

#########  بیوگرافی دکتر بشیر

 

 

سرفصل های اصلی کارگاه
1- چیستی خلاقیت
2- تفاوت هوش، تفکر، تصمیم گیری با خلاقیت
3- شاخص های خلاقیت
4- عوامل موثر بر خلاقیت
5- فرایند خلاقیت در روابط عمومی
6- ایده پردازی در خلاقیت
7- نقش تجربه در برساخت خلاقیت
8- شیوه های توسعه خلاقیت کارآمد
9- عوامل موثر در کاهش خلاقیت
10- نمونه هایی از خلاقیت های کارآمد در روابط عمومی