News
شماره 40 فصلنامه کارگزار روابط عمومی منتشر شد
۱۰ / ۱۱ / ۱۳۹۵
شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- شماره جدید فصلنامه کارگزار روابط‌عمومی به صاحب‌امتیازی موسسه کارگزار روابط‌عمومی و سردبیری مهدی باقریان، ویژه نخستین رخداد بررسی مسائل و چالش های روابط عمومی ایران انتشار یافت.

سرمقاله با موضوع « نیم قرن گذشت و روابط عمومی همچنان اندر خم یک کوچه » به قلم سردبیر نشریه، مهدی باقریان می باشد.

این ویژه نامه در ابتدا به آسیب ها و چالش های روابط عمومی در ایران در گفتگو با اساتید و صاحبنظران می پردازد.

گزارشی با عنوان «حضور روابط عمومی ها در شبکه های اجتماعی چرا و چگونه» از بخش های جذاب فصلنامه می باشد.
صحبت هایی با اساتید ارتباطات پیرامون «روابط عمومی بین المللی، ارزیابی، نقش و جایگاه آن در ایران»، پژوهش «بررسی ساختار تشکیلاتی روابط عمومی ها در ایران و ارائه یک طرح جدید و کارکرد ساختاری برای روابط عمومی های کشور»، پژوهش «آسیب شناسی عملکرد روابط عمومی های ادارات شهرستان همدان»، «اهم آسیب ها و چالش های روابط عمومی در ایران» از بخش های این فصلنامه می باشد.

در بخش پایانی فصلنامه با مقاله ای به نقش های نوین روابط عمومی در سازمان های توسعه یافته پرداخته شده است.