News
کتاب مدیریت روابط سرمایه گذار منتشر شد
۴ / ۱۱ / ۱۳۹۴

شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)، کتاب مدیریت روابط سرمایه گذار از سوی انتشارات کارگزارروابط عمومی به بازار کتاب عرضه شده است. نویسنده کتاب استیون ام.براگ می باشد که با تنظیم و بازنویسی دکتر حمید موفق، مدیر روابط عمومی بانک قوامین این کتاب را ارزشمندتر کرده است.

 

روابط سرمایه گذار، مسئولیت راهبردی مدیریتی است که قادر به تلفیق قوانین مالیه، ارتباطات، روابط عمومی و بازاریابی است تا مؤثرترین ارتباط دوجانبه بین شرکت، جامعۀ مالی، و دیگر افراد مرتبط را میسر سازد.

 

کتاب مدیریت روابط سرمایه گذار برای نخستین بار در کشور عزیزمان ایران و به همت موسسه کارگزار روابط عمومی منتشر می شود و دارای هشت فصل می باشد؛ تعریف مدیریت روابط سرمایه‏ گذار، حرفه متصدی روابط سرمایه‏ گذار،  ارایه داستان موفقیت شرکت، ارتباطات عمومی، انتشـارات، وبسایت روابط سرمایه‏ گذار، نظارت بر بازار  و دیگر وظایف متصدی روابط سرمایه ‏گذار از فصول هشتگانه این کتاب می باشد.

 

این کتاب سعی کرده با بررسی ابعاد مختلف حرفه روابط سرمایه گذار به نقش عمیق آن در جذب سرمایه گذاران، رسیدن شرکت به ارزش های بازار مورد مداقه مجدد قرار گرفته و تلاش نموده تا جایگاه این حرفه تاثیرگذار در شرکت ها/سازمان های تجاری بیش از پیش مستحکم و توسعه یابد.