News
شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- فیلم آموزشی: مبارزه با ترس در سخنرانی
۱۱ / ۳ / ۱۳۹۳

شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- فیلم آموزشی: مبارزه با ترس در سخنرانی

دانلود فیلم