News
امروزه نمی توان بین برند سازی و روابط عمومی مرز کشید
۲۳ / ۱۰ / ۱۳۹۲

شهریار شفیعی:

امروزه نمی توان بین برند سازی و روابط عمومی مرز کشید

شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران(شارا):متخصص بازاریابی و برند سازی با اشاره به این مطلب افزود:"امروزه برند و روابط عمومی آنچنان با هم ادغام شده اند که مرز کشیدن بین آنها  دشوار می باشد.نمی توان در بحث نگاه اقتصادی از حوزه روابط عمومی دور شویم.نقش روابط عمومی و ارتباطات جذب افکار عمومی به بازار و یکپارچه سازی در برند است."

وی افزود:"برندها فقط کیفی نیستند،بلکه موجوداتی هویتی هستند که بر پایه ارزش ها می باشند.برندها برای شما شخصیت و هویت ایجاد می کنند و شما به لحاظ احساسی با آنها ارتباط می گیرید.در این زمینه روابط عمومی ها نقش جدی را ایفا می کنند.برندسازی مانند روابط عممی عمل می کند زیرا هر دو به طور مستقیم کالای خود را ارایه نمی دهند."

" "شفیعی" با اشاره به روش ها نوین در عرصه برندسازی و روابط عمومی تصریح کرد:برخی از سازمان ها در مقابل روش های سنتی،رویکرد سازمانی را نوین نکرده اند بلکه روش و شیوه های ارتباطی را تغییر داده اند که مخاطب دخالتی در آن ندارد.اما در دیدگاه جدید مخاطب حق صحبت داردو شما با مخاطبی روبرو هسیتد که به همان میزان که دریافت دارد،بازخورد می دهد.در شیوه های جدید از فضای یکسویه به سمت فضای شبکه ای و دو سویه رفته ایم.."

متخصص بازار یابی و برند سازی گفت:"وقتی از برند صحبت می کنیم،تنها از یک کیفیت و محصول صحبت نمی کنیم بلکه از فرهنگ،ارزش و معنا صحبت می کنیم.اگر بخواهیم کیفیت را کانون توجه قرار دهیم،کیفیت درونی و بیرونی سازمان به صورت اورتودوکس می باشد که بخش بزرگ آن نماد گرایی است.برند بر پایه تعهد،قول و وعده است که باید به آن وعده ها عمل کرد."