News
چکیده سخنرانی های ارایه شده در دهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران
۲۳ / ۱۰ / ۱۳۹۲
روابط عمومی یکپارچه از منظر سخنرانان کنفرانس دهم

چکیده سخنرانی های ارایه شده در دهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران

اشاره: دهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران با سرلوحه قرار دادن موضوع "روابط عمومی یکپارچه" به عنوان شعار محوری و بنیادین کنفرانس، به تبیین و تشریح مولفه نوینی از اشکال و قالب های کاربردی روابط عمومی پرداخته است. با جلب مشارکت و دعوت از صاحب نظران و اندیشمندان داخلی و خارجی که اشراف و تسلط بیشتری درباره این موضوع داشته و صاحب فکر، ایده و نظر و سابقه تحقیقاتی و مطالعاتی بودند، از زوایای مختلف، شعار دهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران را شرح و بسط داده تا کارگزاران و دست اندرکاران روابط عمومی کشور در این کنفرانس، به کسب معرفت و آگاهی بیشتری درباره "روابط عمومی یکپارچه" نایل آیند. آن چه از نظر می گذرد چکیده سخنرانی های ارایه شده در کنفرانس است که مطالعه آن ها منجر به ایجاد دیدگاهی چند جانبه نسبت به موضوع محوری کنفرانس دهم می شود.

«دیردر کی. برکنریج» از کشور آمریکا و مولف رسانه های اجتماعی و روابط عمومی در سخنرانی خود، هشت فعالیت جدید برای متخصص روابط عمومی را در زمینه کاربرد تکنولوژی و ارتباطات که منجر به ارتقای تصویر روابط عمومی در نزد مدیران اجرایی و همچنین عموم می شود را به بحث و بررسی گذاشت. مدیر ارتباطات پی. اف. اس. مارکت وایز آمریکا وظیفه جدید شاغلان روابط عمومی امروز روابط عمومی را از تسهیل کنندگان ارتباطات به تاثیرگذاران مدبر و مدیران میدان راهبردی تغییر داد. او با اعتقاد به این که در هنگام تلاقی روابط عمومی با رسانه های اجتماعی و در حین یکی شدن ارتباطات با تکنولوژی، باید متخصصان روابط عمومی به بسط مجموعه مهارت های خود بپردازند، در سخنرانی خود به رسانه های اجتماعی اشاره کرده و می گوید: از آن جا که رسانه های اجتماعی حرارت جدیدی به حرفه روابط عمومی داده اند و در دنیای جدیدی از ارتباطات نفوذ کرده اند، نقش و مسئولیت رو به افزایشی داشته و در حال یکپارچه کردن مساعی خود با سایر بخش های سازمان متبوع خود هستند. چگونگی خلق تصویر مطلوب برای علامت تجاری در جمیع اوقات، سازمان دهی ارتباطات غیررسمی برای نوآوری و تدوین محتوای هدفمند و برنامه های هدف دار ارتباطی از دیگر بخش های سخنرانی دیردر کی. برکنریج به شمار می رود.

 

پروفسور علی اکبر جلالی استاد دانشگاه علم و صنعت ایران و مولف کتاب روابط عمومی دو نیز در سخنرانی خود ضمن ارایه تعریف های جدید از روابط عمومی یکپارچه به شرح ابزارهای یکپارچه ارتباطی برای مدیریت دانش روابط عمومی ها می پردازد. دکتر جلالی چگونگی استفاده موثر از ابزارهای یکپارچه ارتباطی را با تعریف روشن از یکپارچگی و ابزارهای ارتباطی ارایه کرده و آخرین دستاوردهای سخت افزاری، نرم افزاری و مغزافزاری روابط عمومی های مدرن را مطرح می کند.

سخنران دهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی با تاکید بر ضرورت کسب معرفت و افزایش قابلیت ها و صلاحیت های حرفه ای و تخصصی واحدهای روابط عمومی سازمان های دولتی و خصوصی، اهداف اصلی بکارگیری ابزارهای یکپارچه ارتباطی را در راستای تحقق مدیریت دانش روابط عمومی ها برمی شمارد.

 

یکی دیگر از سخنرانان دهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران دکتر "ک. سرینیواسان" از کشور هندوستان است که چگونگی تلفیق رسانه های اجتماعی با سایر ابزارهای روابط عمومی می پردازد. او می گوید: «متخصصان روابط عمومی سنتی، همیشه تعلیم دیده  اند که از رسانه های مرسوم از قبیل رسانه های چاپی یا تلویزیون در راهبردهای ارتباطی خود استفاده کنند. فلسفه اینترنت در یک دهه گذشته مبانی را در راهبردهای ارتباطی تغییر داده است». نظریه پرداز هندی شرکت کننده در کنفرانس دهم با بیان این که در حال حاضر رسانه های اجتماعی در تمامی کشورها در حال برانگیختن خط اصلی رسانه ای هستند می افزاید: «کاربرد موثر رسانه های اجتماعی توسط متخصصان روابط عمومی می تواند شهرت شرکت یا ارباب رجوع آن ها را تقویت کند؛ بنابراین از رسانه های اجتماعی می توان برای مدیریت موثر بحران نیز استفاده کرد».

 

دکتر سعیدرضا عاملی استاد دانشگاه تهران در سخنرانی خود روابط عمومی یکپارچه را برگرفته شده از استراتژی ظهور یافته در حوزه بازاریابی می داند که از آن تعبیر به ارتباطات بازاریابی یکپارچه (IMC) می شود.

دکتر عاملی در این سخنرانی ضمن تبیین مفهوم روابط عمومی یکپارچه و ارتباطات بازاریابی یکپارچه با بازسازی مفهوم روابط عمومی یکپارچه در قالب روابط عمومی یکپارچه فراگیر، به تشریح متغیرهای مرتبط با چهار دوتایی، مادی، معنوی، عینی، ذهنی، نما، بازنمایی و واقعی مجازی می پردازد و همه عناصر مرتبط با روابط عمومی را مطمح نظر قرار می دهد.

تایید تحولات فضای وب و مسیر رو به رشد و پیشرفت وب و انتقال صورت گرفته از وب یک تا وب پنج که منجر به ظهور «وب یکپارچه» شده است، از دیگر بخش های محوری سخنرانی دکتر عاملی محسوب می شود.

 

محمدتقی روغنی ها مدیرعامل موسسه فرهنگی مطبوعاتی روزنامه ایران به تبیین ویژگی های روابط عمومی در نظام مبتنی بر اعتدال و تدبیر می پردازد.

او اعتدال را نتیجه بکارگیری گسترده اندیشه و تفکر بر مدیریت امور دانسته و معتقد است هرگاه که تدبیر و اندیشه سالم حاکم شود، تعادل جریان می یابد.

روغنی ها در سخنرانی خود، روابط عمومی را مبتنی بر شالوده ارتباطاتی برآمده از نظام اعتدال و تدبیر قلمداد کرده و آن را نشانگر کارآمدی سازمان روابط عمومی و احساس رضایتمندی مخاطبان و اقناع همگانی عنوان می کند.

 

پروفسور سیاوش کاویانی پدر علم مهندسی نرم افزار ایران سخنرانی خود را در بخش مفاهیم اولیه، روابط عمومی و دیدگاه های مربوط به آن و مفاهیم بنیادی روابط عمومی یکپارچه ارایه می کند. پروفسور سیاوش کاویانی، کار در روابط عمومی امروز را سخت و طاقت فرسا دانسته که باید تهدیدها را به فرصت تبدیل کند. او با بیان این که استفاده از فناوری های جدید باعث تغییر ماهیت و محیطی روابط عمومی به روابط عمومی یکپارچه شده است، از دگردیسی بنیادین روابط عمومی با استفاده از فناوری های جدید خبر می دهد.

 

دکتر شهاب اکبریان نیز سخنرانی خود را با محور قرار دادن تاثیر هوش هیجانی بر انگیزه شغلی در روابط عمومی یکپارچه بیان کرد. اکبریان با اشاره به تحقیقات انجام گرفته شده در سال های اخیر در مورد هوش هیجانی معتقد است: « از آن جایی که هوش هیجانی، اکتساب مهارت های احساسی خاصی را جستجو می کند لازم است تا تاثیر آن را بر انگیزه شغلی سرپرستان در روابط عمومی یکپارچه به درستی مورد مداقه قرار داد.

 

سیروس دهقان کارشناس ارشد فناوری اطلاعات نیز "مدیریت یکپارچه اطلاعات" با تاکید بر داده کاوی و متن کاوی و تاثیرات آن بر روابط عمومی را محور اصلی سخنرانی خود قرار داده است. او می کوشد تا با بررسی دانش های متن کاوی و داده کاوی و همچنین روند پیشرفت تکنولوژی نوظهور در فضای مجازی، تاثیر و کارایی این فناوری نوین را در آینده روابط عمومی بررسی کند.

دهقان با اشاره به جهان مملو از اطلاعات بیان می دارد: «در حال حاضر نه تنها داشتن اطلاعات ابزار قدرت محسوب می شود، بلکه توانایی تحلیل اطلاعات، به قدرتی بالاتر از داشتن خود اطلاعات تبدیل شده است. متن کاوی، مدیریت یکپارچه اطلاعات و اطلاعات یکپارچه از نکات کلیدی سخنرانی سیروس دهقان به شمار می رود.

 

دکتر شهریار شفیعی نیز از دیگر سخنرانان کنفرانس دهم به تبیین و تشریح ارتباطات یکپارچه بازاریابی و برند می پردازد.

کمپین IMBC موضوعی است که سخنرانی دکتر شفیعی حول این محور بوده و 9 ابزار تشکیل دهنده آن شامل: تبلیغات، روابط عمومی، ابزارهای نوین، رویدادها، حامی گری، خدمات مشتری، بازاریابی مستقیم، فروش شخصی و ترویج فروش، توسط سخنران برای مخاطب شرح و بسط می یابد.

دکتر شفیعی رسالت اصلی این کمپین را در برقراری ارتباط دوسویه برند و مخاطب عنوان می کند و در سخنرانی خود آن را به صورت کمپین 360 درجه ای که به تمامی زوایای ارتباطی می پردازد، موشکافی می کند.