Article
آخرین مقالات   گروه های مقالات
گروه مقاله : PersianPolaris@Gmail.com
چکیده برخی سخنرانی های پانزدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران

۳۰ / ۷ / ۱۳۹۷

سناریوی آینده رسانه ها و رسانه های آینده
دکتر علی اکبر فرهنگی استاد دانشگاه تهران

شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- جهانی که در حال حاضر ما در آن زندگی می کنیم، جهانی است که با جهان پیشینیان بسیار متفاوت است و قطعا در آینده، نه آینده ای دور، بسیار متفاوت تر از امروز. همه امور، نهادها، قوانین و مقررات و روابط عمومی دگرگون شده و هر روز انسان های هوشمند شاهد و ناظر بسیاری از پدیده ها و رخدادهای تازه اند.


پیگیری این رخدادهای تازه، ما را با روندهای جالب توجهی روبرو می کند که از قواعد خاصی تبعیت کرده و در چارچوب پارادایم قابل شناختی قرار می گیرند. به راحتی درمی یابیم که عصر سنتی که از هزارها سال پیش آغاز شده بود با اختراع ماشین بخار و بکارگیری آن در زندگی اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی انسان های قرن نوزدهم و بیستم سپری شده و جای خود را به عصر صنعتی و نهادهای کاملا متفاوت با گذشته داده است.

 

دیگر خانواده ها چونان خانواده های گذشته گسترده و ثابت نبوده و به شکل خانواده هسته ای متحرک درآمده اند. اقتصاد خودمصرف محلی جای خود را به اقتصاد مبادله ای ملی و سپس جهانی داده و در تولید و توزیع و در نهایت در مصرف که دیگر مرزی برای خود نمی شناسد، قواعد تازه ای مطرح شده است. به همین ترتیب نهادهای آموزش و پرورش و حکومت و مدیریت و ارتباطات و رسانه، دستخوش دگرگونی های اساسی شده اند و این ما را با دگرگونی پارادایمی مواجه می کند. تبلور پارادایم ها در اعصار سنتی، صنعتی و سپس فراصنعتی، قابل بررسی و ارزیابی دقیق اند و روندهای حاکم بر آن ها را می توان پیش بینی کرد.


روندهای مورد توجه عبارتند از: انقلاب در حقوق، طوفان تکنولوژی، رشد نامتوازن همه جانبه، تحول در کار و حقوق و دستمزد، انقلاب در بهداشت و درمان، فناوری های نوین و بدون توقف و بی مرز جنگ ها و صلح ها، روشنگری در سیاست و انفجار جمعیت و اثر آن بر منابع طبیعی و محیط زیست.


نظام رسانه ای گذشته و قواعد حاکم بر آن در برابر نظام رسانه ای جدید و قواعد برخاسته از آن عوامل حاکم بر رسانه های امروز و دگرگونی آن ها برای فردا.

روابط عمومی و کارکردهای سناریوسازی واقعی-مجازی داده مبنا بر بستر واقعیت گسترده
دکتر سعیدرضا عاملی استاد گروه ارتباطات و مطالعات آمریکا – دانشگاه تهران

اگر روابط عمومی جدید را در پیوند با واقعیت ترکیبی و واقعیت گسترده و با بهره گیری از نظام الگوریتمی داده مبنا با هدف الف. تسهیل امور و ب. حفظ سلامت و تعالی انسان و محیط زیست ترسیم کنیم، سه سناریو برای آینده روابط عمومی قابل تصور است:
1) روابط عمومی تمام هوشمند، سیستمی و الگوریتمی که همه ارتباطات، تبادل اطلاعات و ارائه خدمات در فضای "واقعیت گسترده" و "هوش مصنوعی" صورت می گیرد. الگوریتمی شدن به معنای با برنامه عمل کردن، سیستم داشتن و یافتن راه حل در بن بست ها و تأمین آرمانها و خواسته های به ظاهر دست نیافتنی است که امکان تأمین آن در محیط عددی با خلق الگوریتم امکانپذیر می شود و در جهان عینی، فیزیکی و حضوری با نظارت الگوریتیم داده مبنا تضمین اجرایی پیدا می کند.


بر اساس این سناریو، شاهد تغییر در وظایف روابط عمومی ها در فضای سمانتیک بر مبنای قدرت الگوریتم کردن روندها و فرایندها در مسیر دو هدف اصلی مذکور، یعنی الف. تسهیل امور و ب. حفظ سلامت و تعالی انسان و محیط زیست، خواهیم بود.
2) روابط عمومی دوفضایی واقعی- مجازی و طبیعی – هوشمند که بخش بزرگی از عملکردهای ارتباطی، اطلاعاتی و خدماتی روابط عمومی در بستر فضای دوم قرار دارد و فضای اول عرصه ای است برای تأمین نیازهای چهره به چهره ارتباطی در قالب برگزاری بزرگداشت ها، جشن ها و تأمین مفهومی "جماعت" که افراد حس و علقه نزدیک به یکدیگر پیدا کنند.


بر اساس این سناریو، از آنجا که انسان محور فضای مجازی و داده ای و فضای فیزیکی است، الگوریتم ها به تنظیم رابطۀ جهان فیزیکی و جهان مجازی می پردازند و به نوعی نظامند رابطۀ دوفضایی شدن ها را تنظیم می کنند. ظهور صنعت 4.0 که از آن به صنعت فیزیکی-سایبرنتیک تعبیر می شود، تلاشی است برای تأمین بهره گیری بهینه از منابع فیزیکی و مجازی به گونه ای که تسهیل کنندۀ کار، به حداقل رساندن مصرف منابع طبیعی و انسانی و به حداکثر رساندن بهره مندی بهینه است. در واقع عرصۀ تولید و خدمات 4.0 مبتنی بر وب 4.0، سخن از یک انتقال بزرگ که منتهی به استفادۀ بهینه همزمان فضای فیزیکی و مجازی است، می کند.


در صنعت 4.0، با توجه به قابلیت کار مجازی و توان متمایل به بی نهایت این فضا، امکان انتقال همۀ قابلیت های ممکن تولید به فضای سایبرنیتک وجود دارد و با استفاده از این فضا، مدیریت عملیات، نظارت و اجرای امور در صنعت فیزیکی میسر است. در این چارچوب، در این سناریو، خدمات روابط عمومی ها تبدیل به خدمات 4.0 یا خدمات فیزیکی- مجازی می شوند و روابط عمومی 4.0 به وجود می آید که از داده ها و الگوریتم ها بهره می گیرد. در پرتو این نظام تحولی جدید، روابط عمومی 4.0 به عنوان روابط عمومی نظامند الگوریتمی مطرح است که از پیوند گسترده با بزرگ داده ها، اینترنت همه پدیده ها و خدمات مرتبط با همه پدیده ها شکل می گیرد. ارائۀ تصویری روشن از این روابط عمومی جدید از یک سو می تواند فضا را برای تبیین و ارتقاء سواد الگوریتمی مرتبط با روابط عمومی 4.0 آمده کند و از سوی دیگر، به عنوان پیشران این تغییر نقش آفرینی محوری داشته باشد.


3) روابط عمومی طبیعی – تمام هوشمند (روابط عمومی مطلوب) که بازگشت به ارتباطات طبیعی که در این فرض اکثر ارتباطات، اطلاعات و خدمات در اکوسیستم طبیعی صورت می گیرد و عرصه دوم تأمین کننده "ارتباطات خودکار و اتوماتیک" است. در این فرض، فشار صنعت و ارتباطات مبتنی بر نظام فراگیر کامپیوتری مسیر بازگشت به طبیعت را تسریع و تسهیل می کند.


در این سناریو، انسان برای خارج شدن از شرایط "تک نشینی"، "ارتباطات با واسطه دیوایس ها" و بازگشت به "هم نفسی"، "باهم بودگی طبیعی" و بازگشت به زندگی آرام طبیعی به عنوان یک ناستالژیا محقق می شود. ارتباطات خودکار نیز عرصه ای است که در آن بسیاری از تراکنش ها صورت می گیرد، ولی نیازی به ارتباط گر و ارتباط گیری نیست، بلکه ربات های هوشمند، امور اداری و مالی و حتی بسیار از اقدامات روزمره را انجام می دهند و شرایط را برای توسعه ارتباطات طبیعی و انسانی فراهم می آورند.

سناریوی توانمند سازی برای "وضعیت بی تصویری"
دکتر کیومرث اشتریان دانشیار سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهران

سناریو نویسی معمولا وضعیت های چهارگانه ای را بر اساس آینده های ممکن، باورپذیر، محتمل و مطلوب در بر می گیرد. اما آیا غیر از این وضعیت چهارگانه می توان وضعیت های دیگری را متصور شد. آیا سناریو نویسی برای "وضعیت بی تصویری" امکان پذیر است؟ آیا می توان برای "هیچ وضعیتی" هم سناریو نوشت؟ آیا سرعت تحولات در انقلاب ارتباطات و اطلاعات بگونه ای نیست که سناریو نویسی های سنتی را با چالش در فلسفه وجودی آنها مواجه کرده باشد؟ سخن اصلی این مقاله آن است که سرعت تحولات در انقلاب چهارم صنعتی به گونه ایست که فرصت را برای گونه دیگری از سناریو نویسی فراهم کرده است و آن سناریو نویسی بر مبنای توانمند سازیست. در چنین فضایی در واقع "هیچ تصویری" و "هیچ چشم اندازی" از آینده موجود نیست که برای آن سناریو نوشته شود. پژوهشگران و سیاست گذاران بایستی بر اساس اصول توانمندسازی روانی، هوشی، ارزشی و فناورانه خود را برای هر وضعیتی آماده کنند. 


انقلاب فناوری اطلاعات، عصر "داده انبوه" را پدید آورده است که تئوری پردازی در حوزه علوم اجتماعی را به چالش کشیده است. داده انبوه به رویکرد "مرگ نظریه" میدان عمل وسیعی داده است و بر آن است که نظریه در حد استراتژی پژوهشی تقلیل داده شده است. به همین سان، استراتژی ها متمرکز بر اقدامات هستند و نه تحلیل روندها. داده انبوه، سناریو نویسی را در دام روزمرگی و عبور از نظریه هایی کشانده است که مبنای وضعیت های چهارگانه فوق هستند. بنابراین سناریو نویسی نمی تواند بر اساس نظریه پردازی برای آینده شکل بگیرد بلکه بیشتر بر توانمندسازی و تمهید مقدمات برای مواجهه با هر وضعیتی باید شکل بگیرد.


سناریو نویسی در روابط عمومی نیز بر همین اساس شکل می گیرد و بایستی خود را برای هر وضعیتی آماده کرد. این آمادگی مستلزم اساسی ترین مهارت هایی است که بشر یا سازمان باید برای خود فراهم کند: هوش فردی و سازمانی، آمادگی روانی، تنقیح ارزش ها و مهارت های فلسفی-شناختی فناوری های جدید

سناریو، ابزاری برای مدیران کارآمد و آینده نگر
پروفسور سعید خزایی  عضو هیئت علمی و دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

تصمیم سازان اغلب با چهار عامل شکست تصمیم ها دست به گریبان هستند:
1. خردورزی محدود؛
2. گرایش و توجه تنها به متغیرهای بیرونی ؛
3. چسبندگی و سایش اطلاعات و دانش؛ و
4. الگوهای ذهنی شکل دهنده به مفروضات یا سیاستهای تصمیم سازی.


این چهار عامل موثر بر تصمیم سازی به شکل مستقیم یا در ترکیب با یکدیگر می توانند بیشترین میزان خطا در تصمیم سازی، یعنی «نابخردی» را موجب می شوند. در این نوشتار چهار عامل دشواری ساز در تصمیم سازی به تفصیل مرور و بررسی خواهد شد و برنامه ریزی بر پایه سناریو به مثابه ابزاری بازدرنده در برابر تاثیر ناخوشایند هر یک از این عوامل چهارگانه بررسی خواهد شد. هدف نهایی این بررسی، پیشگیری از فرو افتادن در «نابخردی» است.


سرفصل های سخنرانی
- پیش بینی پذیری سناریو
- سناریو، اهداف، ضرورت ها و بایستگی ها
- پیش بینی، برنامه ریزی و سناریو
- عوامل شناختی و برنامه ریزی سناریویی
- سوگیری وسفسطه ها و معنا سازی
- پرتگاه های اخلال در قضاوت سناریو
- چرا سازمان ها آینده را درک نمی کنند؟
- تصمیم گیری و مدیریت شهودی
- تصمیم گیری پویا و آینده
- حوزه های کاربرد سناریو
- سازمان ها، گذر های سازمانی و فهم آینده
- تفکر سناریویی/ سامانه ایی
- اصول اساسی تفکر سناریویی
- سناریو ها و روایت گری
- منطق های سه گانه سناریو
- انواع روش ها و رویکرد ها در برنامه ریزی سناریویی
(سناریوهای کمی،کیفی/قیاسی،استقرایی/درونی،بیرونی،روبه جلو،روبه عقب/زمان برشی،تاریخی ...)
- سناریو های شهودی و مراحل هشت گانه خلق سناریو
- نگاشت شبکه ای سناریو (SUM)
- مورد کاری های ملی و فرا ملی سناریو

نقش حیاتی مگا پروژه های علمی
در نگارش سناریو و شبیه سازی صحنه
"بازی شطرنج سرنوشت ملل" با تاکید بر جایگاه و نقش روابط عمومی

دکتر مهدی نادری منش پژوهشگر دانشگاه UCLA/ Washington State/Idaho

آیا علم پادشاه و این جهان عرصه پادشاهی آن می باشد؟ خداوند تصمیم گرفته است و "علم" را به عنوان پادشاه خود (زمانی که این جهان را طراحی و مهندسی کرد) در کتاب/ سناریو (لوح محفوظ) خلقت انتخاب کرده است! جهان متافیزیک در حال حاضر متعلق و در تصاحب علم و فناوری می باشد. علم توسط خداوند (عالم، فاضل، حکیم، خالق، محیط، دلیل المتحیرین، صانع کل مصنوع، مسبب، مسخر، مصور و عظیم) طراحی و خلق شده است! علم و فناوری "بال هایی جهت پرواز به فراسوی افق ها و مرزها می باشند".


"علم عجیب تر از تخیل می نگارد ؟!" در سال 2012، اعلام شد که فلسفه (یک محصول جانبی ذهن انسان) مرده است و مشعل روشنگری در دست علم (یک محصول جانبی ذهن خالق) قرار دارد؟! پروژه "دیجیتال سازی مغز و انسان" در شرف پیشرفت و توسعه با سرعت تصاعدی رو به جلو شتابان می تازد و "جاودانگی ذهن" در همسایگی دستان متحرک و توانمند علم و تکنولوژی قرار دارد و توهمات مغزهای پوسیده نمی توانند این شور و آشوب را ته نشین کنند. چرخ دنده ها و جرقه های قدرتمند مگا پروژه های علم و فن آوری] کشف شده، آموخته، الهام گرفته و کپی شده از طرح ها و نقشه های خلقت (علوم) خداوند [در شرف خرد کردن و آتش زدن زندگی، انرژی، آینده، سرنوشت، چشم انداز، دین، منابع، زمان، اهداف، رویاها، آرزوها، پتانسیل ها، هوش، باورها، ذهن ها و سناریو های کسانی هستند که فاقد مگا پروژه های علمی می باشند و در دام توهمات، درون باتلاق پیچیده سرزمین جهل، اتلاف، خرافات، ظلم، خیانت، شرک و زشتی فرو می روند!!


مگا پروژه های علمی عناصر کلیدی "عصر گذار" هستند که نتایج آنها به آستانه و سرحد پیشرفت پیچیده، حیاتی و نهایی انسان تبدیل می شود; "آخرین اختراع و کشف انسان" (همچون تکینگی Singularity)؟! در نتیجه، کنترل آینده، امور و سناریوهای این جهان در سطوح محلی و بین المللی به طور نامحدود بوسیله نتایج مگا پروژه های علمی و فن آوری شبیه سازی و اعمال می گردد! دولتها و کشورهایی که مگا پروژه های علمی و فن آوری ندارند در حدی ضعیف و توهم زده خواهند بود که آنها زندگی، دین، باورها، آرزو ها و آینده مردم خود را با تمام بی رحمی، خود زنی، شقاوت و ایمان به مسلخ می برند تا کمبودها، گمراهی ها، ضعف ها، خرافات، شرک، دروغ ها، توهمات، مکر، جهالت ها و شرارت هایشان را جهت حفظ حاکمیت خود (ایده الوژی) پوشش دهند و در "بازی" باقی بمانند هر چند که آنها قبل از شروع "بازی" بازنده هستند...؟


رنسانس جدیدی در تمدن بشری در حال وقوع است؛ ایجاد دوقلوهای دیجیتال؟! فن آوری دیگر تنها امتداد فزاینده بشریت نیست. علم و فناوری، "مرزهای دانش" را تحت فشار قرار داده اند و آنها "تمدن و سرنوشت انسان" را تعریف و دیکته می کنند. رابطه و تعامل بشریت و بشر با علم و فناوری، واقعیتهای جدیدی را بوجود آورده و انسانها در شرف تکامل به درون دروازه های "عصر دیجیتال" قرار دارند.


علم و فناوری یک تمدن غیر قابل باور، آینده ای عجیب و سرنوشت جدیدی فراتر از تصورات و تخیلات انسانی ترسیم و ایجاد کرده است!؟ حیات و بیولوژی با دنیای دیجیتال ازدواج کرده است تا دوقلو های دیجیتال که توسط علم و فناوری اداره می شوند متولد گردند. انسان و بشریت در شرف ورود به یک "عصر آشوب و کوانتوم" جدید می باشد. جایی که صاحبان مگا پروژه های علمی، سناریوهای خود را به بقیه تحمیل می کنند و تنها عملی که می توانید انجام دهید " منفعل بودن، عکس العملی و قربانی شدن است!"


"مدل مجازی" خویشتن فیزیکی شما در زمان واقعی ایجاد می شود. شبیه سازی "مدل مجازی دیجیتال" خویشتن فیزیکی شما در آینده ای نزدیک از طریق نتایج مگا پروژه های علمی اتفاق خواهد افتاد. "قدرت عصر دیجیتال" در بازی ملی/ بین المللی شطرنج - سناریو با تمام بی رحمی برنده خواهد شد! امضا (اثر، عطر ذهن، طرح) و نقشه راه خداوند عالم و خالق در طراحی و مهندسی این جهان هستی "نیروی تعیین کننده" در صحنه های بازی شطرنج می باشد؛ علم.


تمدن انسانی، تعاملات، انسان، ارتباطات، بشریت، آینده بشر، روابط، سرنوشت ملت و سرنوشت هر فرد برای همیشه در شرف تغییر می باشد و کنترل آن در دستان قاطع و قدرتمند نتایج مگا پروژه های علمی و فنی همانند ذیل می باشد:

 

 مهندسی معکوس مغز آی بی ام IBM
 مغز دیجیتال آی بی ام IBM
 Possibilia
 ارتباط مغز با کامپیوتر (BCI)
 هک کردن مغز
 تلپاتی Telepathy از طریق BCI
 هوش مصنوعی (AI، Artificial Intelligence )
 International Fusion
 CERN
 ATLAS
 FAIR
 مهندسی ژنتیک (CRISP)
 دیجیتال کردن مواد
 پتانسیل های سلول های بنیادی
 محاسبات کوانتومی
 تلپورت Teleportation کوانتومی
 کامپیوتر کوانتومی
 داده های بزرگ Big Data
 American Brain Initiative,
 European-IBM Blue Brain Initiative
 Humanoids
 رباتیک
 انسان هیبرید
 نانوتکنولوژی
 Avatar Initiative
 تکینگی Singularity
 دیجیتال کردن آگاهی
 واقعیت مجازی
 فناوری مبتنی بر طبیعت و غیره....


"توسعه کامل هوش مصنوعی می تواند پایان نژاد بشر را بنویسد! انسان با محدودیت ها و ضعف های متعدد زیستی و بیولوژیکی نمی تواند در عصر هوش مصنوعی و دنیای دیجیتال رقابت کند و جایگزین می گردد (استفن هاوکینگ، بی بی سی)"؟!
با این حال، "ذهن های جاهل و توهم زا همیشه ترمزهای هدایت و پیشرفت می باشند":


 "هیچ دلیلی وجود ندارد که کسی بخواهد کامپیوتر خود را در خانه خود استفاده کند!
- Ken Olsen، Digital Equipment Corporation، 1977"
 نقایص "تلفن" تا حدی زیاد است که کسی آن را به عنوان یک وسیله و روش ارتباطی جدی مورد توجه و استفاده قرار نخواهد داد! - ویلیام اورتون، ریاست شرکت وسترن یونیون 1876"
متأسفانه، ذهن های جاهل، هذیان گو و توهم زده همه جا وجود دارند....


نقش حیاتی مگا پروژه های علمی در نگارش و عملیاتی کردن سناریو و شبیه سازی در میدان "بازی شطرنج سرنوشت ملل" برخی از مسائل هشدار دهنده را مطرح کرده است! مگا پروژه های علم و فناوری پاسخ های شگفت انگیز، نامحدود، جدید و دقیقی را به مسائل ذیل (همانطور که "خداوند در نقشه راه و انشا خلقت ترسیم کرده است) ارایه نموده است ":


 چرا علم در دامان خلقت یک هدیه، نعمت و هدایت از طرف خداوند (طراح، خالق و عالم هوشمند) به انسان جهت "رستگاری و پیشرفت نامحدود" به سوی "حیطه و پتانسیل های ممکن الامکانات عالم، مسبب، مسخر و مصور" می باشد؟
 "شما" چه هستید؟
 چرا و چگونه ذهن بعضی از انسان ها "توهم زاست"؟
 چه چیزی "هویت" را تعریف می کند؟
 چگونه به "فراسو ها" می روید؟
 چرا من نمی توانم عملی را انجام دهم که آن را نمی توانم بفهمم؟
 چرا من می توانم عملی را انجام دهم که آن را می توانم بفهمم؟
 چه چیزی "مانع، محدودیت و معلولیت" را تعریف و ایجاد می کند؟
 "هویت شما چگونه" شکل گرفته و ساخته شده است؟
 چرا موتور پیشرفت بشر و تمدن به "شبیه سازی مدل های طبیعت/خلقت" وابسته است و تکیه می کند؟
 چگونه "درک ما از انسان" تغییر کرده است؟
 چگونه "ذهن و ذهنیت طراحی و مهندسی" می شود؟
 معانی، پیامد، پیغام و منظور از "فتبارک الله احسن الخالقین"؟
 چگونه "روابط، تعامل و ارتباطات انسان" شکل و تحت تاثیر قرار می گیرد؟
 چرا علم یکی از بهترین و برترین سناریوها/ شبیه سازی ها/ مسیرها جهت نزدیکی و عبادت خداوند می باشد؟
 "انتخاب آزاد" چیست؟
 آیا می خواهید کنترل "ایده ها، شخصیت، باورها، زندگی، روابط، تعامل، سرنوشت و رویاهایتان" در دستان شما باشد؟
 کیست که آینده شما را "می نویسد، تعریف می کند، می سازد و صاحب می شود"؟
 آیا شما یک Lancer Free و یا فقط یک Node در داخل شبکه بزرگ بین المللی (Brainternet) هستید؟
 چگونه می دانید "اعتقادات و ایده های شما" متعلق به شما هستند"؟


 چرا مگا پروژه های علم و فناوری تنها "سناریو و شبیه سازی" جهت تعریف، نقشه، طراحی، مهندسی و ایجاد موفقیت، تمدن، آرامش، آینده، امنیت، روشنگری و سرنوشت یک ملت می باشد؟
مجله تایم (TIME Magazine)، تکینگی (Singularity) را چنین تعریف کرده است ... "قدرت ماشین (هوش مصنوعی) بسیار فراتر از توانایی و هوش مغز یک انسان می شود و معادل با ترکیب توانایی و هوش تمام مغز های انسان ها می گردد".
پیش بینی شده است که ... "تکینگی" در سال 2045 اتفاق خواهد افتاد و انسان ها تا آن زمان با ماشین و کامپیوتر ادغام خواهند شد و به سایبورگ های فرا هوشمند (Super-Intelligent Cyborgs ) تبدیل خواهند گشت".
ری کورزوییل، Ray Kurzweil (او توسط وال استریت ژورنال به عنوان یک "نابغه خستگی ناپذیر، مشتاق و تشنه " و توسط "Forbes. Inc" بعنوان “The Ultimate Thinking Machine” نام برده شده است) معتقد است که انسان ها تا سال 2045 به مرحله "Functionally Immortal" خواهند رسید.


او می گوید:
 ما "ذهن انسان را به رایانه ها و روبات ها انتقال خواهیم داد".
 ما "روند پیری" را کاهش خواهیم داد.
 همانطور که به تمدن و عصر تکینگی نزدیک می شویم، "همگرایی و ادغام دنیای آنالوگ و دیجیتال" افزایش خواهد یافت.
 جهت هماهنگی و هم راستا بودن با "تغییرات تصاعدی" امروز، ما نیازمندیم "تصاعدی تفکر" کنیم.


وزیر بازی شطرنج در صحنه شطرنج سناریوی/ شبیه سازی آینده و سرنوشت یک ملت/ جهان "مگا پروژه علمی و فنی" می باشد. بنابراین، "مگا پروژه علمی و فنی" معنای روابط عمومی و آینده آن را تعریف می کند و تعیین کننده اصلی نقشه راه روابط عمومی در ایران و جهان به حساب می آید؟! دیگر چیزی مانند "روابط عمومی و رسانه های سنتی" وجود ندارد. روابط عمومی باید نقش مهمی در شکل دادن "آینده یک ملت، تمدن دیجیتال و عصر تکینگی داشته باشند.


"مگا پروژه علمی و فنی" قدرت بی نظیری دارد:

 موتور پیشران" انقلاب پنجم صنعتی".
 نیروی "مولد عصر دیجیتال".
 خلبان "تمدن شگفت انگیز تکینگی.
 نقش حیاتی در "سرنوشت انسان/ ملت".
 آوردن "هوشمندی و هوشیاری" برای یک ملت.
 ترسیم، نشان و انشا "فرصت ها".
 محرک "تغییر".
 شکل دهنده "جایگاه تعاملات و ارتباطات عمومی (PR)".

"به دوران Disruptive و آشوب خوش آمدید"!
تغییر دیگر خطی نیست، "تصاعدی" است و همه جا در شرف "ایجاد اختلال و آشوب" می باشد. انقلاب (تکامل) پنجم صنعتی با تمام قوا بدون مشخص بودن جهت و دورنما به سمتی شتابان می رود. محدوده، مقیاس و پیچیدگی های برآیند، افق، تغییر، ابعاد، مبدل، دامنه، تأثیرات و قدرت آن وحشتناک، باور نکردنی و غیرقابل پیش بینی است "(متفاوت با هر آنچه که انسان تا به امروز آن را تجربه کرده است)".


چهارمین انقلاب صنعتی آغاز یک "عصر جدید" و مقدمه ای برای "انقلاب پنجم اعجاز انگیز صنعتی" می باشد، زمانی که "هوشمندی (AI) به قلمرو خداوند" وارد می شود!؟ علاوه بر این، پروفسور کلاوس شواب,(Professor Klaus Schwab)، بنیانگذار و مدیر اجرایی مجمع جهانی اقتصاد، در کتاب خود (چهارمین انقلاب صنعتی)، توانایی و پتانسیل های بسیار زیادی را برای فناوری های انقلاب چهارم صنعتی توصیف می کند. او می گوید، "تغییرات آنقدر عمیق است که از منظر تاریخ بشری، هیچ وقت چنین وعده ای، پتانسیلی و یا احتمال بالقوه ای وجود نداشته است. نگرانی من این است که تصمیم گیرندگان اغلب در تفکر سنتی و خطی (non-disruptive) یا توسط نگرانی های لحظه ای بیش از حد جذب شده اند و زمان، ذهنیت و انرژی تفکر استراتژیک تصاعدی در مورد محرک و نیروهای disruptive و نوآور که شکل دهنده آینده ما هستند را ندارند.


"در حال حاضر، آیا می توانید "اثرات سونامی انقلاب پنجم صنعتی بر یک شخص، زندگی، سرنوشت، سناریو، رفاه، برتری، ملت، چشم انداز، امور جهان، بشریت، آرامش، پیش بینی، شادی، روابط عمومی، سرنوشت، امنیت و آینده را تصور کنید ؟؟؟ !!!" زمان بیدار شدن است; هذیان، گمراهی، توهم، جهالت و....کافیست!!!!!!!


بنابراین، بسیار ضروری است که مراکز خصوصی و دولتی روابط عمومی PR و مراکز ارتباطات اگر نمی خواهند زندانی گذشته و تاریخ باشند یک «دفتر، گروه یا بخش» را به "مگا پروژه های علمی و فنی" اختصاص دهند. "نقشه راه توسعه و برنامه مگا پروژه های علمی و فنی" باید توسط مراکز PR رصد، ارزیابی و نوشته شود.


موضوعات و مسائل مطرح شده در این مقاله باید در این "نقشه راه توسعه و برنامه مگا پروژه های علمی و فنی" مورد توجه قرار گیرد. کارگاههای آموزشی، سمینارها و "تیم کارشناس Think Tank باید سریعا تشکیل گردد و "نقشه راه توسعه و برنامه اجرایی مگا پروژه های علمی و فنی " آماده شود.


در این "نقشه راه"، "تیم کارشناس Think Tank " باید مگا پروژه های علمی و فنی در کشورهای پیشرفته و در کنسرسیوم های بین المللی را مورد توجه و ارزیابی قرار دهد. "مراکز روابط عمومی باید" ساختار و زیربنای سیستم های هوشمند (Intelligent Infrastructure Systems)" مورد نیاز برای نقشه راه مگا پروژه های علمی و فنی و یک" ذهنیت آینده نگاری "را مشخص کنند.


هر "مرکز روابط عمومی/ ارتباطی" که دارای گروه مگا پروژه های علمی و فنی و "نقشه راه توسعه و برنامه اجرایی مگا پروژه های علمی و فنی" نیست، باید شروع به "حفاری قبر آینده مرده کشور کند". در نتیجه، ملت هزینه ای هنگفت با عواقب ویرانگر جهت "عدم وجود گروه یا دفتر مگا پروژه های علمی و فنی در مراکز روابط عمومی/ ارتباطات در ایران" پرداخت خواهد کرد!؟


دامنه افق مگا پروژه های علمی و فنی و تأثیرات تعیین کننده آن بسیار غیر قابل پیش بینی، بیش از حد وسیع، باور نکردنی و حیاتی است اما مراکز روابط عمومی باید مگا پروژه های علمی و فنی را جهت درک جایگاه حیاتی، قدرت و پتانسیل های سرنوشت ساز آنها شبیه سازی کنند تا بتوانند فوریت و ضرورت آن را برای ملت بیان کنند.


متخصصین روابط عمومی باید یک"تفکر پیشرو" را برای درک، ترویج و تبلیغ "موج پنجم نوآوری" اتخاذ کنند قبل از آن که "سونامی" عدم وجودش "کشور را در قرون تاریک، توهم و هذیان" زندانی کند و باعث آینده ای ویران، زشت و جهل گردد که در آن نشانه ای از خدا وجود ندارد. "طرح عملی و اجرایی" شما کاملا ضروری است قبل از اینکه چراغ ها خاموش گردند؟ روز قیامت هو القاضی و بازخواست قطعا نزدیک است... زود دیر میشه!!!؟؟؟

رویکرد Zen of Management در بررسی چالشهای پیش روی برنامه ریزی سناریو در سازمانهای معاصر
دکتر سعید شهباز مرادی  دکترای مدیریت منابع انسانی


قریب به 3 دهه قبل سازمانها در رویارویی با تغییرات نوسانی و اتمام دوره مدرنیسم مدیریت، به ضعف ابزارهای رایج در زمینه برنامه ریزی و تصویر سازمانی آینده مطلوبشان پی بردند. در بررسی نزدیک به 600 سازمان مطرح و موفق در آن دوره زمانی موضوعی به عنوان چالشهای پنهان مدیریتی به سرعت رایج گردید که نگاه صاحبنظران حوزه علم و عمل را به خود معطوف داشت.


در این موضوع به سه گرداب پنهان در فرایند برنامه ریزی و ترسیم سناریوهای پیش روی در مراحل تدوین، اجرا و ارزیابی ‌اثربخشی اشاره دارد که می تواند راهکارهای عملیاتی را پیش روی تصمیم گیرندگان و تصمیم سازان در لایه های راهبردی، کلیدی و اجرایی فراهم آورد. در میان فعالان و متخصصان حوزه روابط عمومی سازمانها به عنوان دیده بانان تشخیص دهنده چنین چاله هایی می توان بسیار صاحب اثر محسوب گردند که تبیین نقش آنها محور تمرکز سخنرانی خواهد بود.

 

منبع مرجع: شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)